Som escèptics amb el nou reglament dels Consells de barris

La nova divisió territorial, malgrat els avenços treballats amb els altres consells, dilueix el barri de Sant Francesc-Monestir i no ens assegura una participació ciutadana real.

Aquest mes es porta a Ple la proposta de modificació del reglament intern dels Consells de Barris que estableix cinc Consells de barris per Sant Cugat: Centre, Volpelleres, Mira-sol, la Floresta i les Planes.

En primer lloc, volem dir que és positiu crear el Consell del barri de Volpelleres, i entenem la justificació tant poblacional com territorial però sobretot social. Hi ha una identitat, hi ha una cohesió i unes especificitats que el fan necessari.

També valorem positivament el procés de debat sobre el reglament a través de la Comissió de reforma que ha inclòs propostes dels consells que ja existeixen i que millora alguns elements de funcionament. Al final entenem que cada Consell és un món i que cal tenir un marc flexible que faci encaixar cada realitat i cada manera de funcionar.

Som crítics però amb la unificació d’un sol Consell de Barri al Centre. Creiem que precisament la vocació de descentralització de la participació es dona a la inversa, donant més centralitat al Centre i agrupant un teixit social massa divers, el que ens fa dubtar de la seva funcionalitat. 

Principalment, creiem que li resta personalitat política als barris de Sant Francesc-Monestir. Uns barris que tenen un sistema d’entitats propi, una identitat comercial i de veïnatge i unes reivindicacions històriques concretes respecte al Centre. De la mateixa manera que defensem la creació del Consell de Volpelleres per aquests mateixos motius, hi ha raons poblacionals, territorials i socials a Sant Francesc-Monestir per esdevenir un element d’acció territorial propi de l’Ajuntament.

Des de l’equip de govern se’ns ha fet saber que la raó per fer aquesta modificació són uns criteris tècnics que diuen que hem de deixar de tenir una distribució poblacional i passar a tenir una raó territorial. Creiem que l’equip de govern, i en aquest cas ERC, que és qui porta la regidoria en qüestió, no poden escudar-se en només raons tècniques pel que fa a una decisió que també ha de ser política. La personalitat de cada barri és una decisió política.

No tenim una bola on mirar el futur i, per tant, no sabem si aquesta decisió arribarà a bon port. Però tenim sospites que, com a mínim, serà un viatge difícil, ja que el Reglament inclou moltes excepcions per al Centre que el faran de difícil gestió.

En tot cas ens comprometem a col·laborar perquè la participació ciutadana i sobretot en el vessant territorial tingui capacitat decisòria i no només informativa o consultiva.

Des d’En Comú Podem estem convençuts que els Consells de Barri haurien de ser espais de co-disseny de les polítiques públiques, asimètrics en el seu funcionament però amb pressupost i representants clars. Si l’equip de govern no es creu realment aquesta funció, per molts canvis als reglaments que fem, aquests no asseguren una participació real de la ciutadania.