El programa que suma per Sant Cugat

1

Consolidar i regenerar del teixit urbà per davant del creixement extensiu de la ciutat. Ca n’Ametller no és una prioritat.

2

Impulsar el Pla d’Habitatge Assequible, per fer-lo una realitat en un període dotze anys. Ampliar del dret de tanteig i retracte en terrenys urbanitzats amb baixa proporció d’habitatge protegit.

3

Enfortir l’Oficina Local d’Habitatge, dotant de més competències, per prevenció d’abusos de contracte de lloguer i desnonaments i per negociació de lloguers.

4

Fer efectiu el Pla d’Acció d’Emergència Climàtica. (Reducció d’un 55% de les emissions de CO2 per a 2030). Incorporant cronograma, pressupost i seguiment dels objectius.

5

Agilitzar la negociació del nou contracte del servei d’autobús urbà per millorar la freqüència i qualitat de les línies, assegurant i millorant també un servei als barris dispersos com el bus a demanda.

6

Establir una ordenança que reguli l’ocupació d’espais públics per part d’establiments de restauració fent el centre més compatible amb el comerç i l’ús cívic de l’espai públic.

7

Impulsar comunitats energètiques locals i participar en una empresa pública comercialitzadora d’energia.

8

Realitzar un inventari de locals i oficines buides en propietat de Promusa i crear una borsa de “Locals i oficines de lloguer de protecció oficial”.

9

Reclamar la gestió 100% pública de l’atenció sanitària a llarg termini. Revertint així el contracte amb Mútua de Terrassa.

10

Reforçar la promoció de la salut, especialment en joves, adolescents i col·lectius vulnerables. Fomentant la salut activa i hàbits saludables entre la població adolescent, la gent gran i les dones i creant entorns urbans que facilitin la integració de l’activitat física en el dia a dia de tothom.

11

Crear un servei de suport psicològic per adolescents i joves, oferint assessorament i atenció preventiva a problemes de salut mental.

12

Construir una segona residència pública, al terreny ja reservat, malgrat les resistències del Govern de la Generalitat

13

Establir una Renda Municipal complementària per famílies sota el llindar de la pobresa. Reduir la burocràcia en la gestió d’ajuts.

14

Establir centres juvenils, com Casals de Joves per coordinar les polítiques de joventut de l’Ajuntament i oferir serveis i activitats pels joves del municipi.

15

Modificar els Consells de Barri perquè tinguin competències -que poden ser asimètriques- pressupost propi i elecció de representants amb responsabilitat de gestió. Materialitzar la figura del regidor o regidora de barri.

Programa sencer

Si vols llegir el programa complet, pots descarregar-te el document en l’enllaç següent: